FlockFix

FlockFix

FlockFix is een langdurig werkend vlokmiddel.  8 kousjes van 125gr
Eigenschappen

Voor alle zwembaden met zandfiltratie. pH-waarde regelen. Na terugspoeling, 1 kousje per 40-50m³ in de skimmer plaatsen. Niet gebruiken met patroon- of diatomeefilters.

Gevaar:

Irriterend voor ogen, huid en ademhalingswegen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met ogen: overvloedig spoelen met water en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid: overvloedig spoelen met water. Bij inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen en etiket tonen.