Easy-Winter

Easy-Winter

Easy-Winter verzekert een langdurige bescherming, tegen afzettingen, algen en de ontwikkeling van micro-organismen tijdens de winter wanneer het bad niet in gebruik is.  vloeistof in verpakkingen van 1L of 5L
Eigenschappen

Easy-Winter verzekert een langdurige bescherming, tegen afzettingen, algen en de ontwikkeling van micro-organismen tijdens de winter wanneer het bad niet in gebruik is.

Gebruiksaanwijzing

Wanneer het zwembad buiten gebruik wordt gesteld: stop de chloor en andere behandelingen en giet minimum 1 liter Easy-Winter per 20-25 m³ in de skimmer. De pomp gedurende 12 uur laten draaien, om een gelijkmatige verdeling van in het bad te bekomen. Bij niet afgedekte baden is het aangeraden, tijdens de winter, de behandeling één maal te herhalen.
Het gebruik van Easy-Winter wordt afgeraden bij diatomeefilters.

Voorzorgsmaatregelen

Schadelijk bij opname door de mond. Veroorzaakt brandwonden. Gevaar voor ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Bij oogcontact: onmiddellijk overvloedig spoelen met leidingwater en medisch advies inwinnen. Draag geschikte bescherm kledij, handschoenen en bril. In geval van inslikken onmiddellijk arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Bevat: Alkyl Benzalkonium

Verpakking gesloten en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Bewaring: Koel en vorstvrij.
Bij een fout gebruik van het product, wijzen wij alle aansprakelijkheid af.